Inleiding – inwerkprogramma

Wie zijn we, wat doen we?

De Hervormde Stichting Sonneburgh is een protestants-christelijke zorgorganisatie, die in 1948 in Rotterdam is opgericht. De Bijbel, waarvan beleden wordt dat deze Gods Woord is, vormt de basis voor het denken en handelen binnen de Stichting. De zorg- en dienstverlening wordt gekenmerkt door een cliëntgerichte, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen, levensloop, leefritme en belevingswereld van de cliënt en de cliënt ondersteund en/of gestimuleerd zal worden tot zelfredzaamheid.

In het zorg en dienstverleningsproces staat de cliënt en de kwaliteit van zijn of haar leven in heel zijn menszijn centraal. Dit betekent dat er aandacht zal zijn voor zowel lichamelijk en geestelijk welbevinden, als levensbeschouwing, sociaal functioneren en woon-/leefomstandigheden.

Het zorg- en dienstverleningsproces wordt gekenmerkt door wederzijds respect en gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en cliënt. De zorg en dienstverlening wordt geleverd vanuit een multidisciplinair verband. Dit betekent dat de diverse disciplines het zorg- en dienstenaanbod op elkaar afstemmen.

De zorg wordt op drie verschillende locaties in Rotterdam geleverd.

17